Projektový tým

jurek

Petr Jurek

Petr Jurek je akademickým koordinátorem projektu E-ADAPT. Zodpovídá za koordinaci všech aktivit v rámci projektu. Provádí výzkum v oblasti základních hodnot a principů vládnutí v Evropské unii a v oblasti politiky životního prostředí. Podílí se rovněž na výzkumu vlivu znalostí a vzdělávání na postoje studentů k evropské integraci. Zodpovídá za přípravu a správu e-learningových kurzů.

Petr Jurek je od roku 2008 odborným asistentem na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2017 působí rovněž jako vedoucí katedry. Vystudoval politologii a právo. Již více než 13 let působí jako vyučující vysokoškolských předmětů v oblasti komparativní politologie a evropských studií. Konkrétně přednáší a vede semináře v předmětech věnovaných vývoji evropské integrace, politickému systému Evropské unie a veřejným politikám Evropské unie. V těchto oblastech realizuje rovněž výzkumné aktivity. Je spoluautorem několika monografií a autorem řady kapitol a článků publikovaných v českém a anglickém jazyce. V letech 2016–2019 byl Jean Monnet Chair profesorem v rámci projektu „Jean Monnet Chair of European Union Foreign Policies“.

Petr Jurek is the academic coordinator of E-ADAPT project. He is responsible for coordinating all the activities. He conducts research in the area of core values and principles of governance and in the field of environmental policy. He also cooperates on research of the influence of knowledge on students’ attitudes on European integration. He is responsible for designing of the e-learning courses.

Petr Jurek has been an assistant professor at The Department of Politics and International Relations, University of West Bohemia since 2008. Since 2017 he serves as the head of the Department. He is a graduate of political science and legal science. He has more than 13 years of teaching experience in comparative politics and European studies at the university level. Specifically, he teaches the courses devoted to the development of European integration, the institutions of the European Union, and the public policies. He also focuses on the research in the aforementioned areas. He is co-author of several monographs and author of number of monograph and volume chapters and academic articles (published in Czech and English). From 2016 until 2019, he was a Jean Monnet Chair professor within the project “Jean Monnet Chair of European Union Foreign Policies”.

horky_hluchan

Ondřej Horký-Hlucháň

Ondřej Horký-Hlucháň se připojil k týmu Katedry politologie a mezinárodních vztahů na Západočeské univerzitě jako odborný asistent v roce 2020. Vyučuje zde zejména kurzy globálního rozvoje a globální politické ekonomie. Doktorská studia absolvoval v oboru mezinárodních ekonomických vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze a od roku 2005 pracuje také jako seniorní výzkumný pracovník na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Jeho předchozí základní a policy výzkum i politické poradenství se zaměřovalo na politiku zahraniční rozvojové spolupráce v kontextu evropeizace a region subsaharské Afriky. V tomto projektu svoje zkušenosti spojuje ve výzkumu evropeizace české a středoevropské zahraniční politiky vůči Africe z postkoloniálního pohledu.

Ondřej Horký-Hlucháň joined the Department of Politics and International Relations at the University of Western Bohemia as assistant professor in 2020. He notably teaches courses on global development and global political economy. With a PhD. in international economic relations from the University of Economics in Prague, has also worked as a senior researcher at the Institute of International Relations Prague since 2005. His previous basic and policy research and advising focused mainly on the politics of international development cooperation in the context of Europeanisation, with a regional focus on Sub-Saharan Africa. His role in the project combines this experience in the study of the Europeanisation of foreign policy towards Africa by the Czech Republic and other Central and Eastern European countries from a postcolonial perspective.

kalvas-portret

František Kalvas

František Kalvas se věnuje problematice formování veřejného mínění (především spirále mlčení, agenda-settingu a rámování), náboženské kolektivní paměti a kooperativního jednání. Metodologicky se zaměřuje na multiagentní modelování, analýzu dotazníkových dat včetně panelových dat a Q-metodologii. V oblasti aplikovaného výzkumu se specializuje na zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání a evaluaci poskytování sociálních služeb.

František Kalvas studies the public opinion formation processes (mainly spiral of silence, agenda-setting, and framing), religious collective memory, and cooperative behaviour. He is methodologically focused on agent-based modelling, survey data analysis (including panel data), and Q-methodology. In the field of applied research, he specializes in quality assurance of university education, and social services evaluation.

ponížilová

Martina Ponížilová

Martina Ponížilová je odborná asistentka na Západočeské univerzitě v Plzni. Dlouhodobě se zabývá mezinárodními vztahy, analýzou zahraničních politik států a geopolitikou Blízkého východu. Ve svém výzkumu se zaměřuje konkrétně na studium světového řádu a regionálních řádů, zahraniční politiky malých států a regionálních mocností Blízkého východu a na zahraniční politiku České republiky v regionu Blízký východ. S poslední oblastí výzkumného zájmu souvisí i její role v projektu Erasmus+ Jean Monnet Centres of Excellence, v jehož rámci povede výzkum evropeizace české zahraniční politiky ve vztahu k Africe a Blízkému východu. Vedle toho přispěje k výzkumu hodnot a principů vládnutí a tvorby a implementace politik na úrovni Evropské unie a středoevropských zemí.

Martina Ponížilová is an assistant professor at the University of West Bohemia. For a long time now, she has been interested in international relations, the analysis of foreign policies, and the geopolitics of the Middle East. Specifically, her research focus includes forms of world order and regional orders, foreign policies of Middle East small states and regional powers, and Czech foreign policy in the Middle East. The latter area of her research interest is connected to her role in the Erasmus+ Jean Monnet Centers of Excellence project – she is in charge of the research “The sinuous Europeanisation of the Czech foreign policy towards Africa and the Middle East: From post-communism to post-colonialism”. In addition, she will contribute to the research of values and principles of governance, policymaking, and policy implementation at the level of the European Union and Central European countries.

šanc

David Šanc

David Šanc vystudoval kulturní a sociální antropologii a politologii. Působí jako odborný asistent na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Ve výuce a výzkumu se zaměřuje především na politickou geografii, geopolitiku a regionalismus v Evropě.

David Šanc is a graduate of Cultural and Social Anthropology (MA) and Political Science (Ph.D.). He currently works as an assistant professor at the Department of Political Science and International Relations of the Faculty of Arts, University of West Bohemia. Professionally David focuses primarily on issues related to political geography, geopolitics and European regionalism.

sychra

Zdeněk Sychra působí na katedře politologie a mezinárodních vztahů Západočeské univerzity, je také spolupracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů Praha. Doktorát získal na Masarykově univerzitě. V rámci evropských studií se zaměřuje na politiku Evropské unie, především v otázkách hospodářské a měnové integrace a politického vládnutí v EU. Jako autor či spoluautor podílel na řadě publikací v těchto oblastech, jako jsou články, kolektivní monografie a další výstupy.

V projektu Jean Monnet Centre of Excellence se zabývá (de)europeizací hospodářské a měnové politiky EU v České republice. V kontextu české rezistence na členství v eurozóně se zaměřuje na strategickou diskusi EU týkající se proměny hospodářské a měnové unie a na důvody značného domácího odporu vůči evropeizaci v této oblasti.

Zdeněk Sychra is an Assistant Professor at the Department of Political Science and International Relations, University of West Bohemia, and Associate Research Fellow at the Institute of International Relations Prague. He received his Ph.D. at the Masaryk University. His academic interests include the issues of European politics, the Economic and Monetary Union and political governance in the EU. As an author and co-author, he has published a monograph, multiple book chapters, and articles on European Union politics.

His research activity in the Jean Monnet Project focuses on how the changes in the EU´s economic and monetary governance impact the Czech debates about the EMU. Building on the recent scholarly analyses of Europeanization, resistance to Europeanization, and de-Europeanization, the research will shed new light on the reasons for the entrenchment of the domestic resistance to Europeanization in this particular area.

vane-portret

Jan Váně

Jan Váně se ve svých výzkumech soustředí na srovnávací výzkum. Svou pozornost ve výzkumech (primární či aplikovaný) zaměřuje na témata z oblasti sociologie náboženství (individualizace, mezigenerační přenos religiozity, náboženská kulturní paměť, morfování náboženských komunit); sociologii vzdělání (tvorba a volba vzdělávacích strategií jak na straně aktéra tak systému) a problematice bezdomovectví a sociálních služeb poskytovaných skupinám sociálně nejslabších. Dále se věnuje sociálním teoriím akcentujícím problematiku spravedlnosti a metodologickým inovacím ve výzkumu.

Jan Váně is associate professor and Chairman of the Department of Sociology, University of West Bohemia in Pilsen. He concentrates on comparative research in the field of sociology of religion (individualization, intergenerational transmission of religiosity, religious cultural memory, transformation of religious communities); sociology of education (creation and choice of educational strategies on the part of the actor and the system) and problems of homelessness and social services provided to socially disadvantaged groups. He also focuses on social theories emphasizing the issue of justice and methodological innovation in research.

photo

Gamze Tanil

Gamze Tanil je výzkumnicí v oblasti politologie a mezinárodních vztahů specializující se na evropskou politiku a politiku ochrany životního prostředí. V současnosti se zaměřuje na výzkumná témata v oblasti udržitelnosti, životního prostředí a energetických politik.

Gamze Tanil is a researcher and lecturer in Politics and International Relations with a specialization in European Politics and Environmental Politics. Her current research agenda revolves around sustainability, environment, and energy policies. Her research on energy transition from fossil fuels to renewable energy sources provides a comprehensive assessment of the energy transition process in Europe with a focus on the coordination of policy norms, objectives, policy legislation, and strategies. The research also investigates political and public awareness, acceptance, and engagement to provide an overarching frame for understanding the political, legal, and societal contexts of sustainable energy transition.