Cíle a aktivity

Projekt E-ADAPT se zaměřuje na europeizaci a adaptaci veřejných politik ve Střední Evropě.

Jak ukazuje současné politické dění, ne vždy jsou hodnoty, normy a procesy vytvářené na úrovni Evropské unie v prostředí Střední Evropy automaticky akceptovány a internalizovány.

Hlavním cílem projektu je rozvíjet excelentní výzkumné a vzdělávací aktivity v oblasti europeizace a adaptace veřejných politik na národní, regionální a lokální úrovni vládnutí. Za tímto účelem jsou v rámci projektu navazovány kontakty s osobami podílejícími se na tvorbě a implementaci zkoumaných veřejných politik na různých úrovních vládnutí. Projekt E-ADAPT se rovněž snaží zvýšit povědomí univerzitních studentů a veřejnosti v Plzni, západočeském regionu a ve virtuálním prostoru o otázkách spojených s vlivem dění v Evropské unii na každodenní život občanů.

Projekt se zaměřuje na následující oblasti veřejné politiky:

 • základní hodnoty a principy vládnutí
 • zahraniční a rozvojové politiky
 • politika životního prostředí
 • monetární politika a společná měna

Aktivity

 • 2 nově vytvořené předměty
 • 6 odborných článků
 • 1 monografie
 • série audiovizuálních podkladů k nově vytvořeným předmětům
 • veřejné debaty, kulaté stoly, workshop

Členové řešitelského týmu realizují výzkumné aktivity, s jejichž výsledky seznamu mezinárodní akademickou komunitu prostřednictvím akademických publikací, účasti na mezinárodních konferencích a organizace workshopu a konference. V rámci projektu jsou rovněž pořádány akce, na nichž se členové řešitelského týmu setkávání s osobami podílejícími se na tvorbě zkoumaných veřejných politik.

Zároveň jsou pořádány akce určené pro veřejnost mající za cíl šířit povědomí o vlivu veřejných politik Evropské unie na národní (středoevropské) veřejné politiky. Projekt E-ADAPT usiluje rovněž o inovace v oblasti vzdělávání v oboru evropská studia na Západočeské univerzitě v Plzni. Jsou vyvíjeny dva nové e-learningové kurzy (pro studenty a zaměstnance ZČU).

S ohledem na širokou škálu realizovaných aktivit představuje projekt E-ADAPT zásadní krok k tomu, aby se Západočeská univerzita v Plzni zařadila mezi přední centra výzkumu evropských veřejných politik a jejich dopadů na společnost a politiku na národní, regionální a lokální úrovni.

Aims

The E-ADAPT project focuses on the Europeanization and adaptation of public policies in the Central Europe. Current political developments show that values, norms and processes originating at the European Union level are often not automatically accepted and internalized in the Central European context.

The main aim of the project is to promote excellence in research and teaching on Europeanisation and adaptation of public policies at national, regional and local level. For that purpose, the contacts with policy makers at different levels of governance are being established and fostered. E-ADAPT project also aims to raise awareness of the influence the EU policies have on the everyday life of citizens among university students and general public in the Pilsen region and municipality and also in the virtual space.

The project focuses on the following policy areas:

 • core values and principles of governance
 • foreign and development policies
 • environmental policy
 • monetary policy and single currency

Activities

 • 2 new courses
 • 6 academic journal articles
 • 1 monograph
 • series of audiovisual study materials
 • public debates, roundtables, workshop

Team members of the project team develop research and disseminate its results within the international academic community through series of academic publications, participation at international conferences and organization of a workshop and an international conference.

The project also envisages organizing a series of events designed to meeting between project team members, policy makers and local and regional stakeholders. Several events for general public are going to be arranged aiming at dissemination the knowledge about the European Union policies impact on the national (Central European) policies. E-ADAPT project is also aiming at the innovations of teaching in the field of European studies at the University of West Bohemia.

Two new e-learning courses will be created (for students and University staff). Given the wide range of activities, E-ADAPT represents a major step in establishing the University of West Bohemia as one of the leading centres of European public policy research and its impact on the politics and society at the national, regional and local levels.