Europeanisation and Adaptation of Public Policies in Central Europe

The E-ADAPT project focuses on the topic of Europeanization of policy in the Central Europe. Europeanization is approached through the concepts of adaptation of public policies, policy change and implementation deficit. The core activities within the project include empirical research of the Europeanization of public policies the Central Europe.

Projekt E-ADAPT se zaměřuje na téma evropeizace politiky ve střední Evropě. Evropeizace je přiblížena s pomocí konceptu adaptace veřejných politik, veřejně-politické změny a implementačního deficitu. Klíčové aktivity projektu zahrnují empirický výzkum evropeizace veřejných politik ve střední Evropě.

logosbeneficaireserasmusleft_withthesupport_0